Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: https://shop.vpnonline.pl zwanego dalej „Serwisem”.

§1. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest: IWACOM SP. Z O.O. (dalej: VPNonline) z siedzibą w Łodzi 90-273 przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 4, NIP 725-187-63-54, REGON 473240580.
Z administratorem bezpieczeństwa informacji można się kontaktować bezpośrednio pod adresem email: dane-osobowe@vpnonline.pl

§2. Czyje dane przetwarzamy.

VPNonline przetwarza dane osób, które:

 1. Odwiedzają Serwis,
 2. Zamawiają usługi na stronach Serwisu,
 3. Korzystają z usług świadczonych przez VPNonline bezpośrednio – będąc Stroną umowy lub jej reprezentantem albo pośrednio – jeżeli uzyskały prawa administracyjne od właściciela usługi, który jest Stroną umowy.
 4. Przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu.
 5. Przystąpiły do programu partnerskiego VPNonline

§3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe.

 1. Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych elementów serwisu. W trakcie sesji Serwis zapisuje w pamięci przeglądarki użytkownika pliki cookies. Dane statystyczne udostępniamy do przetwarzania Google Inc., wykorzystując narzędzie Google Analitycs. W zakresie tych danych analizujemy w szczególności z jakiego źródła odwiedzający trafił na stronę vpnonline.pl.
 2. Dane osób zamawiających usługi: zakres danych jest wskazany w formularzu rejestracyjnym na stronie: https://shop.vpnonline.pl/pl/logowanie - dane przetwarzamy w celu nawiązania, ukształtowania lub zmiany treści umowy o świadczenie usług, na podstawie Art.23 Ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osób korzystających z usług świadczonych przez VPNonline przetwarzamy w zakresie wskazanym na stronie: https://shop.vpnonline.pl oraz w treści zawartych umów, na zasadach opisanych w regulaminach poszczególnych usług, na podstawie Art. 23. Ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 4. Na adresy email naszych klientów wysyłamy ważne informacje związane z funkcjonowaniem zakupionych usług oraz - za zgodą wynikającą z Art.10 ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną – informacje marketingowe dotyczące usług własnych VPNonline na podstawie Art. 23 ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osób, które przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w serwisie przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, zgodnie z Art.23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 6. Dane partnerów zarejestrowanych w programie partnerskim przetwarzamy w celach związanych z realizacją programu partnerskiego, zgodnie z Regulaminem Programu partnerskiego, na podstawie Art.23 Ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 7. VPNonline zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osoby, która zakończyła korzystanie z usług VPNonline w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności za usługi na podstawie Art.23 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 8. Tworzenie zestawów danych – administrator na podstawie danych statystycznych i danych zawierających dane o czasie wysłania formularza ze strony może uzyskać informacje na temat ścieżki aktywności konkretnego użytkownika: od źródła, z którego trafił on na stronę WWW do wysłania formularza lub złożenia zamówienia. Przetwarzanie tych danych pozwala na optymalizację zawartości serwisu internetowego pod kątem sprzedaży i świadomy wybór kanałów reklamowych. Tworzenie zestawu danych nie stanowi zagrożenia dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą – odbywa się na podstawie Art. 23 Ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
 9. Wystawianie i przesyłanie faktur na dane przesłane przez Klientów lub pobrane z publicznego rejestru CEIDG (CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ)
  Faktury wysyłane są na prośbę Klienta za pośrednictwem portalu https://www.ifirma.pl, na adres email Klienta.

§4. Czas przechowywania danych osobowych.

 1. Dane osobowe, o których mowa w §2 lit. b i c są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej wskazany w Ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.
 2. Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron.
 3. Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.

§5. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Każda osoba, której dane przetwarza VPNonline ma prawo:

 1. poprawić, uzupełnić, uaktualnić treść swoich danych osobowych – można to zrobić samodzielnie po zalogowaniu się do panelu klienta lub zwrócić się bezpośrednio do VPNonline drogą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
 2. Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w celach związanych z marketingiem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na mocy Art.23 Ust.1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych.
 3. Wycofać zgodę na wykorzystywanie adresu email do celów przesyłania informacji handlowej – zgodę można wycofać drogą korespondencji elektronicznej przesłanej do VPNonline.
 4. Wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli zachodzą fakty wskazujące na niezgodność procesów przetwarzania danych osobowych przez VPNonline z wymaganiami obowiązującego prawa.

§6. Podanie danych

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednakże nie ma możliwości skorzystania z usług VPNonline bez ujawnienia swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest wymagane do realizacji i obsługi zamówienia w Serwisie.

§7. Ciasteczka

 1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu.
 2. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:
  1. zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu czy o wyborze zamówionych usług w serwisie,
  2. statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach z których użytkownik trafił na stronę serwisu,
  3. rozliczeń w programie partnerskim.
 3. Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby.
 4. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach - opcjach swojej przeglądarki. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Serwisu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

§8. Dostęp do danych osób trzecich

 1. Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez VPNonline mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu. Wszystkie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania poufności.
 2. Dane osobowe przetwarzane w zbiorach VPNonline mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

VPNonline oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§10. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż VPNonline, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. VPNonline nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których VPNonline przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. VPNonline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem VPNonline.

§11. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
dane-osobowe@vpnonline.pl

§12. Zmiany Polityki Prywatności

VPNonline zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 2017-05-23