Regulamin sklepu VPNonline


§1 Postanowienia ogólne

 1.    Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu VPNonline dostępnego pod adresem https://shop.vpnonline.pl/regulamin
 2.    Skorzystanie z oferty sklepu VPNonline oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 4.    Żadna z funkcjonalności sklepu VPNonline nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawem
 5.    Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 1.    Regulamin – niniejszy regulamin sklepu VPNonline
 2.    Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: https://shop.vpnonline.pl umożliwiający nabywanie kodów prepaid na wykorzystanie ich w usłudze VPN którą świadczy VPNonline
 3.    Sprzedawca -   „IWACOM SP. Z O.O. (dalej: VPNonline) z siedzibą w Łodzi 90-273 przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 4” prowadzący sklep, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 725-187-63-54
 4.    Kupujący  – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5.    VPN – Wirtualna sieć prywatna (Virtual Private Network)
 6.    Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 6.    Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.


§ 2  Dokonywanie zakupów

 1.    Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji.
 2.    W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane
 a.    Hasło
 b.    Adres e-mail
 c.    Imię i nazwisko
 d.    Adres korespondencyjny
 e.    Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą
 

 3.    Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.
 4.    Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 5.    Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich oraz w euro w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6.    Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „Zamówienie”
 7.    Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 8.    Zapłata za nabyte oprogramowanie może nastąpić w formie: przelewu elektronicznego za pośrednictwem serwisów: PayLine, PayPal, Tpay, zgodnie z regulaminem tych serwisów
 9.    Wysyłka zakupionego kodu prepaid, następuje natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia płatności przez sprzedającego na wskazany w formularzu zakupowym adres email klienta.


§ 3 Zwrot zakupionego kodu prepaid

 1.    Kupujący, będący konsumentem ma prawo do dokonania zwrotu nabytego niewykorzystanego kodu prepaid w ciągu 14 dni od jego nabycia
 2.    Dokonanie zwrotu zakupionego kodu prepaid następuje w formie pisemnego oświadczenia kupującego przesłanego na adres email sprzedawcy
 3.    Sprzedawca zwraca poniesioną przez Kupującego zapłatę w ciągu 7 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie.


§ 4 Ochrona danych osobowych

 1.    Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
 2.    Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych „IWACOM SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi 90-273 przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 4”  . Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 3.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.


§ 5 Postanowienia końcowe

 1.    Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim
 2.    Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania  na komputerach użytkowników.
 3.    Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego oprogramowania powinny być zgłoszone pisemnie na adres operatora.
 4.    Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 5.    Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez  wysłanie wiadomości na adres email: support@vpnonline.pl
 6.    Operator może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/