Regulamin dla użytkowników serwisu VPNonline
Niniejszy dokument zwany dalej „Regulaminem” zawiera ogólne warunki usługi płatnego korzystania z serwisu VPNonline w systemie Pre-paid przeznaczonych do wyłącznego użytku przez Klienta nabywającego usługę VPN zwaną dalej „Usługą”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Dostawca Usługi udostępnia Klientom Usługę, głównie dostępu do serwerów i sieci VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) przez szyfrowany kanał pomiędzy urządzeniem Klienta, a serwerami VPN Dostawcy. Określenie „wirtualna” oznacza, że sieć ta istnieje jedynie jako struktura logiczna działająca w rzeczywistości w ramach sieci publicznej.


Rozdział II. Definicje

Dostawca usług: IWACOM SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi 90-273 , ul. Rewolucji 1905 r. nr 4, NIP:725-187-63-54, zwany dalej „Dostawcą„

VPN: (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi, a serwerem VPN za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet).

SERWER VPN – Koncentrator VPN do którego łączą się klienci VPN za pośrednictwem: wbudowanego lub dodatkowo instalowanego oprogramowania do obsługi szyfrowanego połączenia VPN lub jako sprzętowy klient VPN (router).

KLIENT VPN - aplikacja lub urządzenie (router), który zestawia tunel VPN do serwerów VPNonline po stronie Klienta.

KLIENT: Osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z odpłatnych lub nieodpłatnych usług Dostawcy.

ADRES IP – Adres IPv4 jest unikatowym numerem, liczbą, nadawaną urządzeniom będącym w sieci komputerowej.
Składa się z 32 bitów, a zapisuje się go jako cztery oktety w postaci dziesiętnej, każdy z nich oddzielony kropkami, np. 173.194.69.94. Adres IP może być dynamiczny lub stały. Adres dynamiczny zmienia się, co określony czas lub przy każdorazowym połączeniu się z Internetem. Adres stały jest stałym adresem przypisanym dla Klienta.

Cennik – aktualny cennik Usługi świadczonej przez VPNonline zamieszczony na stronie internetowej:
https://vpnonline.pl/cennik

Rozdział III. Warunki świadczenia usług przez Dostawcę usług

Poniższy regulamin ustala zasady świadczenia Usługi przez Dostawcę, w tym warunki uzyskiwania przez Klientów dostępu do Usługi świadczonej przez Dostawcę.

1. Warunki korzystania z Usługi:

1.1 Odpłatny dostęp do sieci VPN oraz innych usług świadczonych przez Dostawcę może uzyskać każdy pełnoletni obywatel RP lub cudzoziemiec po rejestracji na stronie internetowej pod niżej wskazanym adresem.

1.2 Rejestracja.

Panel do rejestracji oraz lista dostępnych serwerów VPN znajduje się w panelu klienta dostępnym pod adresem:
https://portal.vpnonline.pl

Przy rejestracji Klient zobowiązany jest podać:

LOGIN – który będzie użyty przy dostępie do sieci VPN oraz Panelu Klienta

HASŁO – dla bezpieczeństwa Klienta hasło powinno być złożone z przynajmniej 8 znaków, dużych i małych liter oraz cyfr

E-MAIL – prawidłowy adres email na który zostanie przesłany link aktywacyjny celem potwierdzenia utworzonego konta.

1.3 Wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem.

1.4 Skonfigurowanie Usługi zgodnie z procedurą konfiguracji określoną pod adresem:
https://vpnonline.pl/konfiguracja

1.5 W szczególnych przypadkach dostęp do sieci można uzyskać poprzez kontakt z Dostawcą lub podmiotem współpracującym.
Dodatkowe, niewymagane dane można dodać lub zmodyfikować poprzez Panel Klienta w sekcji „Dane Osobowe”.

2. Dostawca nie dokonuje kontroli poprawności danych wskazanych przez Klienta korzystającego z Usługi o których mowa w pkt. 1.

3. Dokładna specyfikacja Usługi oraz cennik znajdują się na stronie internetowej pod adresem:
https://vpnonline.pl/cennik

4.1. Na wyraźne żądanie Klienta będącego konsumentem wykonywanie Usługi przez Dostawcę może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Klient będący konsumentem będzie zobowiązany do zapłaty za usługi świadczone przez Dostawcę do dnia, w którym poinformował Dostawcę o odstąpieniu od umowy, proporcjonalnie do zakresu spełnionych świadczeń.

4.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.1., uruchomienie usługi odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu płatności od Klienta. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z uruchomieniem usługi, nie leżących po stronie Dostawcy, czas uruchomienia usługi może przedłużyć się do 24 godzin.

4.3. Dostawca świadczy pomoc techniczną Klientowi przez pocztę elektroniczną, czat oraz formularz kontaktowy dostępny na stronie:
https://vpnonline.pl/kontakt

4.4. Dostawca dołoży wszelkich starań aby czas odpowiedzi na zgłoszony problem nie był dłuższy niż 48 godzin.

5. Po uzyskaniu dostępu do sieci VPN, Klient zobowiązany jest do korzystania z zasobów sieci Internet zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do zaniechania pobierania i udostępniania za pośrednictwem sieci VPN plików do których prawa autorskie są zastrzeżone oraz odwiedzania stron www o tematyce rasistowskiej, promujących nienawiść lub zawierających treści pedofilskie.

6. Dostawca, w ramach wykupionej usługi i za dodatkową opłatą może przypisać Klientowi stały publiczny adres IP.
Adres IP zostanie przypisany do konta Klienta na czas aktywności wykupionej Usługi. Dane dotyczące przypisanego stałego adresu IP zostaną przesłane do klienta drogą elektroniczną (poczta email).
Jeżeli klient nie przedłuży Usługi z przypisanym stałym adresem IP i Usługa wygaśnie, Dostawca odłączy przypisany do konta Klienta stały adres IP bez wcześniejszego powiadomienia.

7. Usługa dostarczana jest do klienta końcowego.

7.1 Dostawca udostępnia Klientowi na wykupionym koncie VPN, 3 jednoczesne sesje VPN do swoich serwerów. Jednoczesne sesje mogą być zestawione tylko z urządzeń, które są własnością Klienta, który wykupił usługę VPN.

7.2 Klient nie jest w żaden sposób upoważniony do dalszego udostępniania osobom trzecim usług świadczonych przez Dostawcę.

7.3 W przypadku, gdy Klient, zajmujący się profesjonalnie świadczeniem usług internetowych, korzysta z Usługi świadczonej przez Dostawcę niezgodnie z Regulaminem w celu prowadzenia działalności zarobkowej poprzez udostępnianie Usługi innym podmiotom, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu na rzecz Dostawcy kary w wysokości 1000 (słownie: tysiąc) PLN netto. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem korzysta z Usługi świadczonej przez Dostawcę niezgodnie z Regulaminem poprzez udostępnianie Usługi innym podmiotom, Klient będzie zobowiązany do uiszczenia z tego tytułu na rzecz Dostawcy kary w wysokości standardowej opłaty abonamentowej za usługę za każdy podmiot, któremu Klient udostępnił usługę w danym miesiącu kalendarzowym. W przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Dostawca może także dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym

8. Klient zobowiązany jest do zaniechania próby uzyskania nielegalnego dostępu do infrastruktury Dostawcy, a także od prób przejęcia kontroli nad infrastrukturą sieci.

9. Dane osobowe

9.1. Dostawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

9.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Dostawcę w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, sprzedaży usług oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Dostawcę.

9.3. Dostawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

9.4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres email Dostawcy z dopiskiem „Dane Osobowe”.

9.5. Dostawca zastrzega sobie prawo do przesyłania Klientom komunikatów elektronicznych związanych ze świadczoną Usługą.

9.6. Dostawca monitoruje aktywność Klienta w postaci logów systemowych, które mają na celu wykrywanie nadużyć związanych z wykorzystywaniem infrastruktury Dostawcy. Dostawca przechowuje następujące logi:

- data i godzina rozpoczęcia i zakończenia połączenia VPN
- czas trwania połączenia
- źródłowy adres IP klienta i nazwę serwera VPN z którego korzysta
- docelowy adres IP i port do którego klient łączy za pomocą serwera VPN

Logi są przechowywane przez okres 30 dni dla wyżej wymienionego celu, następnie są nadpisywane co uniemożliwia ich odzyskaniu. Jednakże, w wypadku odnotowania nadużycia logi mogą zostać zatrzymane na czas nieokreślony celem ich zbadania.

10. Postępowanie reklamacyjne

10.1. Dostawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania usługi i zadowolenia Klienta. Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej funkcjonowania usługi oferowanej przez Dostawcę.

10.2. Reklamacje dotyczące świadczenia usługi, Klient powinien zgłosić do Dostawcy w przypadku stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej: support@vpnonline.pl

10.3. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

10.4. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, Dostawca uzgodni z Klientem formę rekompensaty.

11. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia otrzymanych kodów dostępu (LOGIN, HASŁO), uniemożliwiających uzyskanie dostępu do sieci Dostawcy przez osoby nieuprawnione.

12. Klient korzystający z dostępu do sieci Dostawcy jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed zagrożeniami ze strony Internetu, a w szczególności do posiadania aktualnego programu antywirusowego oraz oprogramowania typu firewall.

13.1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

13.2. Klient będący konsumentem może zwrócić się o uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim, a sklepem do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów).

13.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

14. Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy

14.1. Na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Oświadczenie to można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

14.2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient, będący konsumentem, złoży Dostawcy, w terminie 14 dni od zawarcia umowy, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

14.3. W przypadku odstąpienia od umowy Dostawca zwróci Klientowi, będącemu konsumentem, wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Dostawcę o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem uiszczonych na rzecz Dostawcy płatności.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Dostawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

15.2 Klient ma prawo nie zaakceptować dokonanych zmian, o czym powinien poinformować Dostawcę drogą elektroniczną na adres: support@vpnonline.pl

W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem okresu rozliczeniowego, w którym Dostawca uzyskał od Klienta informację o braku akceptacji zmian Regulaminu.

Powyższy regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie t.j 08.11.2023 roku.

Załącznik1 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
https://vpnonline.pl/regulamin/formularz_odstapienia.pdf

Załącznik2 - INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
https://vpnonline.pl/regulamin/informacje_dot_prawa_odstapienia.pdf